شورای نظارت و ارزیابی

وظایف و اختیارات:

    3  تعیین و تصویب اصول، سیاست‎ها، خط مشی‎ها و برنامه‎های کلی حاکم بر امور نظارت و ارزیابی دانشگاه اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی و همسو کردن کلیه فعالیت‎های نظارت و ارزیابی دانشگاه

    3  بررسی و تصویب طرح‎های کلان مطالعاتی و تحقیقاتی در حیطه نظارت و ارزیابی دانشگاه

    3  تصویب ضوابط و آیین نامه‎های مورد نیاز در زمینه نظارت و ارزیابی 

    3  تهیه و تصویب دستورالعمل‎های اجرایی مورد نیاز نظارت و ارزیابی

 

ترکیب اعضای شورا:

این شورا با 12 نفر عضو تشکیل می‎شود. رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان نایب رئیس شورا ،مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه به عنوان دبیر شورا ،معاونان دانشگاه ( اداری و مالی، پژوهشی، طرح و برنامه، فرهنگی، دانشجویی) به عنوان اعضای حقوقی شورا و چهار نفر از اعضای هیأت علمی و صاحب نظر دانشگاه با حکم رئیس شورا به عنوان اعضای حقیقی منصوب شده‎اند.

 

اعضای فعلی شورا :

 دکتر محمد کافی
رئیس شورا
 دکتر محمدرضا هاشمی
نایب رئیس شورا
 دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی
دبیر شورا
 دکتر ابوالفضل باباخانی عضو شورا
 دکتر محمد لگزیان  عضو شورا
 دکتر علی یوسفی  عضو شورا
 دکتر کامران داوری  عضو شورا
 دکتر احمدرضا بهرامی  عضو شورا
 دکتر محمدرضا آهنچیان  عضو شورا
 دکتر حبیب رجبی مشهدی      عضو شورا
 دکتر بهروز مهرام  عضو شورا
دکتر مجید سرمد عضو شورا

  همچنین جناب آقای دکتر محسن کاهانی به عنوان مهمان، در جلسه حضور دارند.

جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا و به شرط حضور رئیس یا نایب رئیس شورا رسمیت می‎یابد. تصمیمات شورا با آرای بیش از نصف کل اعضای شورا معتبر بوده و لازم الاجرا می‎باشد.