کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی 

       1     کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی قطعی  (مربیان- استادیاران)
  2 کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی آزمایشی (مربیان- استادیاران)
  3

 بخشنامه‎های جدید اجرایی مرتبط با تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

 4

راهنمای طراحی و کاربرگ کارراهه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  (WORD)    (PDF)    (نامه تاریخ اجرا)

     کاربرگ‎های پژوهشی
 1

جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

 2

جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 3

خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی آزمایشی

 4

خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی قطعی

 5

شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

 6

شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 7

جدول شماره پنج پژوهشی      download(استادیاران)       download(مربیان)

 8 جدول شماره پنج آموزشی، پژوهشی      download(استادیاران)     download(مربیان)
سایر کاربرگ‎ها
 1  کاربرگ خلاصه وضعیت
 2  2-1-1 (قدیمی) تفکیک وزن ملاک های توانائی علمی نهائی    
 3   2-1 (قدیمی) نتیجه ارزشیابی کارگروه بررسی توانائی علمی
 4   نحوه امتيازدهی کاربرگ 1-1-2 سامانه جامع جذب