کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی 

       1     کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی قطعی  (مربیان- استادیاران)
  2 کاربرگ‎های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی آموزشی به رسمی آزمایشی (مربیان- استادیاران)
  3

 بخشنامه‎های جدید اجرایی مرتبط با تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

  4

 

راهنمای طراحی و کاربرگ کارراهه اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  (WORD)      (نامه تاریخ اجرا)    (آخرین تاریخ به روزرسانی: 21 بهمن ماه 1397)

                                                                                                                                                         (راهنمای تکمیل کاربرگ)          (نمونه تکمیل شده)

     کاربرگ‎های پژوهشی
 1

جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

 2

جداول پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 3

خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی آزمایشی

 4

خلاصه جداول ج پژوهشی به رسمی قطعی

 5

شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی

 6

شناسنامه علمی پژوهشی تبدیل وضعیت به رسمی قطعی

 7

جدول شماره پنج پژوهشی      download(استادیاران)       download(مربیان)

 8 جدول شماره پنج آموزشی، پژوهشی      download(استادیاران)     download(مربیان)
سایر کاربرگ‎ها
 1  کاربرگ خلاصه وضعیت (تاریخ بروزرسانی 1397/11/21)
 2  کاربرگ جدول مقایسه‎ای (تاریخ بروزرسانی 1398/01/20)
 3  کاربرگ 1-2 و 1-1-2 (تاریخ بروزرسانی 1397/11/17)
 4  2-1-1 (قدیمی) تفکیک وزن ملاک های توانائی علمی نهائی    
 5   2-1 (قدیمی) نتیجه ارزشیابی کارگروه بررسی توانائی علمی
 6   نحوه امتيازدهی کاربرگ 1-1-2 سامانه جامع جذب