سرپرست دبیرخانه و کارشناسان

حکیمی

 

 

 

 

 

 سرپرست دبیرخانه هیات اجرایی جذب

 مسعود حکیمی

تلفن تماس: 38802437-051

Untitled-1

 

كارشناس هيات اجرايی جذب اعضای هیأت علمی

سیدجواد علوی رضوی

تلفن: 38802438-051

عیدی01

كارشناس هيات اجرايی جذب اعضای هیأت علمی

 مجيد عيدی

تلفن: 38802449-051