پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد

پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد از هفته آخر بهمن ماه آغاز خواهد شد.