اطلاعیه آزمون سطح بندی زبان دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی 1394 و مابعد

به اطلاع می‎رساند بر اساس بند 4 مصوبات جلسه مورخ  1393/09/02 و بند 5 مصوبات جلسه مورخ 1393/09/21 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کلیه دانشجویان٭ دکتری ورودی 1394 و مابعد، در بدو ورود ملزم به شرکت در آزمون سطح بندی زبان٭٭ می‎باشند.

مصوبات مورد استناد

٭ نمره قبولی زبان انگلیسی برای تمام رشته‎ها یكسان و برای آزمون‌های قابل قبول شامل این موارد است: TOEFLحداقل 500 –  TOLIMOحداقل 500 -  MSRT و TELPحداقل 55 –  IELTS حداقل 5/5

- از دانشجویان دوره دكتری در بدو ورود نمره قبولی آزمون زبان درخواست شود. دانشجویانی كه نمره قبولی زبان ارائه ننمایند موظف شوند طی نیمسال اول تحصیلی در امتحان زبان شركت نمایند؛ و در صورت عدم قبولی در آن بر اساس نمره آزمون تعیین سطح شده و توصیه لازم برای رفع ضعف زبان به ایشان داده شود. (در قالب انتخاب دروس زبان به عنوان واحد جبرانی)

- دانشجویان دوره دكتری موظف شوند تا قبل از آزمون جامع نمره قبولی زبان را ارائه نمایند و در غیر اینصورت حداقل نمره زبان به شرح زیر را كسب نموده باشند.
  TOEFLحداقل 400 –  TOLIMOحداقل 400 –  MSRT و TELPحداقل 44 –  IELTS حداقل 4/4

٭٭ دانشجویان رشته‎های "علوم قرآن و حدیث"، "فقه و مبانی حقوق اسلامی"، "مدرسی معارف اسلامی" و "حكمت متعالیه" از دانشكده الهیات و رشته "زبان عربی" و "ادبیات فارسی" از دانشكده ادبیات در خصوص زبان خارجی، مخيّر به انتخاب زبان عربی و یا زبان انگلیسی می‎باشند.‍ همچنین دانشجویان "رشته حقوق" از دانشكده علوم اداری و اقتصادی در خصوص زبان خارجه مخيّر به انتخاب زبان انگلیسی و یا زبان فرانسه می‎باشند.

توجه: دانشجویانی که دارای مدرک معتبر زبان می‎باشند، چنانچه تا قبل از تاریخ آزمون سطح بندی مدرک خود را ارائه دهند، از شرکت در این امتحان معاف خواهند بود.

مدارک معتبر زبان برای معاف شدن از آزمون سطح‌بندی عبارتند از TOEFL (با حداقل نمره قبولی 400)، IELTS (با حداقل نمره قبولی 4/4)، MSRT و TELP (با حداقل نمره قبولی 44)، TOLIMO (با حداقل نمره قبولی 400).