images 2

تغییرات برخی از مجموعه‎های امتحانی، رشته‎ها و گرایش‎های آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396

با توجه به تغییرات انجام شده در بعضی از مجموعه‎های امتحانی، رشته‎ها و گرایش‎های دفترچه راهنمای ثبت نام (شماره 1) آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396 نسبت به سال قبل، تعدادی از رشته محل‎های پذیرش شده در سال 1395 (که فهرست این رشته‎ها پیوست یک می‎باشد) به علت عدم امکان تطبیق با رشته گرایش‎های آزمون سال 1396، از سامانه رشته‎های سال 1396 حذف گردیده است. لذا لازم است در خصوص امکان جایگزینی رشته‎های مذکور که در سال 1395 پذیرش صورت گرفته است، موضوع از دفتر گسترش آموزش عالی پیگیری و در صورت نیاز نسبت به درج و تکمیل اطلاعات سامانه رشته‎ها در مهلت مقرر اقدام گردد.
در ضمن رشته گرایش‎های مورد پذیرش در سال 1395 که با کمی تغییرات امکان تطبیق با رشته گرایش‎های آزمون سال 1396 را داشته‎اند، در سامانه رشته‎ها تبدیل شده‎اند که فهرست رشته گرایش‎های مذکور و رشته گرایش‎های معادل آن در سال 1396 به عنوان پیوست دو می‎باشد.

 پیوست یک

 پیوست دو