قابل توجه دانشجویان منتخب بنیاد ملی نخبگان

به اطلاع دانشجویان منتخب بنیاد ملی نخبگان می‎رساند؛
1- سایت ثریا برای ارسال درخواست فرصت مطالعاتی، ودیعه مسكن و هسته پژوهشی از 7 اسفند ماه فعال خواهد بود.
2- برای دریافت كارت بانكی از بنیاد نخبگان استانی به همراه داشتن اصل شناسنامه و كارت ملی و تصویر هر یك الزامی است.
3- درج تاریخ و شماره قرارداد كه توسط اساتید محترم به صورت اتوماسیونی ارسال شده است در بند آخر كاربرگ‎های گزارش دستیاران آموزشی و پژوهشی الزمی است.

 

دفتر هدایت استعدادهای درخشان معاونت آموزشی

دانشگاه فردوسی مشهد