برگزاری نهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه

نهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه، روز یكشنبه 1395/12/15 ساعت 10:30 صبح در محل مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار می‎گردد.