IMG 7150board

شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد

جلسه "شورای مدیران معاونت آموزشی دانشگاه " در تاریخ  1395/12/22، با موضوعات "مرور فعالیت‎های انجام شده در حوزه معاونت آموزشی در سال جاری" و " ادامه روند بررسی و تكمیل سند راهبردی حوزه " و با حضور آقای دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر آهنچیان مدیر برنامه‎ریزی و توسعه آموزش، دکتر گنجعلی مدیر آموزشی، دکتر مشایخی مشاور معاونت آموزشی دانشگاه، دکتر کرمی مسئول کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه، دکتر قلی زاده مسئول امور ایمنی آزمایشگاه‎ها، دکتر حسینی سنو رئیس مرکز آموزش‎های الکترونیک و دکتر عطارزاده مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه در محل معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد.

IMG 7150b1