قابل توجه متقاضیان دوره فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (شش ماهه)

با توجه به الزام ثبت نام در پرتال سازمان امور دانشجویان، دانشجویان متقاضی می‎بایست نسبت به ثبت نام در پرتال مربوطه به آدرس portal.saorg.ir اقدام نمایند.