برگزاری اولین آزمون MSRT در سال 1396

اولين آزمون MSRT در سال 1396 روز جمعه مورخ 1396/02/01 ساعت 9 صبح با تعداد حدود 300 نفر برگزار خواهد شد.