یازدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی

یازدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی در روز یكشنبه 1396/04/18 در دفتر نظارت و ارزیابی در راستای بازنگری آیین نامه تشویق و تذكر اعضای هیأت علمی برگزار می‎گردد.