نمایش # 
نشست مدرسان دانشگاه روح القدس با معاون محترم آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و رییس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی
بررسی شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی در کارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
​برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه در دانشکده علوم ریاضی
جلسه بازنگری برنامه‎های درسی دانشكده دامپزشكی برگزار شد
بررسی شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی در كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه
برگزاری جلسه شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه
برگزاری جلسه معارفه مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه
​جلسه بازنگری برنامه درسی دانشكده علوم ورزشی برگزار شد
تعیین ساختار كلی شیوه نامه اجرایی بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد
تصویب سه برنامه درسی بازنگری شده در نشست شورای برنامه ریزی درسی دانشگاه