نمایش # 
تاریخ ایجاد
پانزدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد 98/01/25
چهاردهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/12/12
سیزدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/11/28
دوازدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/11/14
یازدهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/10/30
دهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/10/16
اطلاعیه ارزشیابی کیفیت تدریس مدرسان 97/10/15
نهمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/10/02
هفتمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/08/20
افتتاح مرکز آیس دانشگاه فردوسی مشهد 97/08/19
پنجمین جلسه كارگروه تخصصی (ناتك) آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/07/22
چهارمين جلسه كارگروه تخصصي (ناتك) آموزشي دانشگاه برگزار شد 97/07/08
سومين جلسه كارگروه تخصصي ناتك دانشگاه برگزار شد 97/06/25
دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت امور آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/05/14
اولين جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت امور آموزشي دانشگاه 97/04/31
سی و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/04/24
سی و سومین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/04/17
طرح و بررسی ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان 97/04/10
سی و یكمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/04/03
سی امین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/03/27
بیست و نهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/03/20
بیست و هشتمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/03/13
بخش الف از ماده 4 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان تصمیم‎گیری شد 97/03/06
تصمیم گیری در خصوص ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان 97/02/30
برگزاری بیست و پنجمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه 97/02/23