نمایش # 
تاریخ ایجاد
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/10/29
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی زبان و ادبیات فرانسه در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/10/22
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی آمار ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد و آمار در مقطع دکتری در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/10/15
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/10/08
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/09/24
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/08/26
بررسی طرح توجیهی-تفصیلی رشته شیمی گرایش شیمی تجزیه و شیوه‌نامه تدوین/بازنگری برنامه درسی در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/08/21
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی شیمی گرایش فیزیک در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/08/12
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/08/05
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی رشته روابط بین‌الملل در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 99/07/21