نمایش # 
تاریخ ایجاد
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی مهندسی عمران گرایش محیط‌زیست در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/10/14
بررسی مجدد طرح تدوین برنامه درسي علوم سیاسی گرایش حکومت و نهادهای سیاسی، طرح بازنگری برنامه درسي مهندسی عمران گرایش راه و ترابری در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/10/07
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/07/26
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی مهندسی شهرسازی در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/07/12
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی) در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/06/29
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی روانشناسی عمومی در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/06/23
بررسی طرح بازنگري برنامه‌های درسي مديريت امور شهري در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/06/17
بررسی طرح بازنگري برنامه ‌هاي درسي مهندسي طبيعت و زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی (فارسی‌زبانان و غیرفارسی‌زبانان) در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/06/09
بررسی طرح تدوین برنامه درسی برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه‌ای در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/05/13
بررسی طرح بازنگری برنامه درسی شيمي گرايش شيمي كاتاليست در جلسه شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه 00/05/12