1. به نظر شما، اجرای سند راهبردی دانشگاه به چه میزان می‎تواند كیفیت آموزش را در دانشگاه بهبود دهد؟
  2. ورودی نامعتبر
  3. پیشنهادات
    ورودی نامعتبر