1. جهت بهبود و ارتقا کيفی در برگزاری مصاحبه‎های آزمون دکتری، نظر شرکت کنندگان به عنوان معتبرترين منبع اخذ اطلاعات برای ارزيابی می‎باشد. براين اساس تمامی داوطلبان دکتری می‎توانند در نظر سنجي شرکت نمايند. وضعيت اطلاع رساني دانشگاه فردوسی مشهد را در مراحل مختلف آزمون چگونه ارزيابی می‎کنيد.
  2. ورودی نامعتبر
  3. پیشنهادات
    ورودی نامعتبر