آمار تشویق و تذکر در سال 1395

 

 

نام دانشکده

تعداد افراد مشمول تذکر

تعداد افراد مشمول تشویق

کل

هیأت علمی

حق التدریس

هیأت علمی

حق التدریس

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

ادبیات و علوم انسانی

 

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

علوم اداری و اقتصاد

1

1

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

6

الهیات

2

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

6

ریاضی

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

دامپزشکی

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

علوم

1

 

2

4

 

 

1

 

 

 

 

 

8

منابع طبیعی

 

 

 

 

2

 

1

 

 

 

 

 

3

معماری و شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

تربیت بدنی

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

کشاورزی

3

1

 

3

 

 

1

 

1

 

 

 

9

علوم تربیتی

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

مهندسی

7

 

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

10

دانشگاه

15

5

7

13

2

-

9

-

1

1

-

-

53