فهرست دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان در سال تحصیلی 97-1396

فهرست دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان، در سال تحصیلی 97-1396 به شرح زیر اعلام شد. ضروری است دانشجویان منتخب، براساس مقررات مندرج در "راهنمای اعطای جوایز تحصیلی سال 97-1396"، جهت بهره‎مندی از جوایز نیمسال اول سال جاری، حداکثر تا 1396/11/13 اقدام نمایند.

فایل PDF

 96102502