تسهیلات طرح خوشه بندی شهاب (جدید)

در راستای حمایت از فعالیت‎های دانشجویان در حوزه‎های بین المللی و گسترش ارتباطات علمی با سایر مراكز و دانشگاه‎های معتبر خارج از كشور، تسهیلات حمایت از دوره‎های فرصت مطالعاتی دانشجویان طرح خوشه‎بندی شهاب مطابق با شرایط زیر توسط گروه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانشگاه و طبق مصوبه شورای شهاب اختصاص داده شده است:
الف) مبلغ حمایت از دانشجویان دكتری تخصصی خوشه 1 تا 20/000/000 میلیون ریال، خوشه 2 تا 15/000/000 میلیون ریال و خوشه 3 تا 10/000/000 ریال می‎باشد.
ب) ارایه كاربرگ استفاده از فرصت مطالعاتی خارج كشور( فرم 101) به صورت تكمیل و ممهور شده
ج) ارایه فرم تعیین رتبه دانشگاه مقصد در نظام‎های رتبه‎بندی سه گانه، QS، TIMES و  Shanghai (پیوست 1)
د) مدارك مربوط به خوشه‎بندی و مستندات مالی