n82846951-72209048

تفاهم نامه‎های معاونت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

 

     3  تفاهم نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ( 1397/10/04 )

       3  تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1397/10/20)