prof00

 

مطالب ویژه

Red Arrow Right-128 فرم تدریس نمونه  (ارزیابی مهارت‎های تدریس)

 

 معرفی دفتر امور اعضای هیات علمی و مدعوین

در راستای اجرای آیین نامه‎های ترفیع، آموزانه و نظارت بر همکاری اعضای هیات علمی با سایر دانشگاه‎ها و موسسات و پاسخگویی مستقیم به اعضای هیات علمی و مدرسین مدعو دانشگاه، این دفتر به طور مستقل و با نظارت مستقیم معاون محترم آموزشی دانشگاه، از سال 1394 ارائه خدمت می‎نماید. وظایف این دفتر به طور مختصر به شرح زیر است.

 

 شرح وظایف

1- آموزانه (حق التدریس) اعضای هیات علمی و مدرسان مدعو دانشگاه

2- ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه

3- پایه تشویقی اعضای هیات علمی دانشگاه

4- رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه

5-انجام امور مربوط به سامانه ارزیابی و حمایت از فعالیت‎های آموزشی اعضای هیات علمی (آحفا)

6- دبیرخانه نظارت بر همکاری اعضای هیات علمی با سایر دانشگاه‎ها و موسسات

7- انجام امور مربوط به کسر از موظف‎ها و خارج از شمول‎های اعضای هیات علمی دانشگاه

8- انجام امور مربوط به واحد موظف و حق مدیریت اعضای هیات علمی دانشگاه

9- انجام امور مربوط به حق التحقیق رساله و پایان نامه‎های اعضای هیات علمی خارج از دانشگاه

10- امور مربوط به حق الزحمه داوری (رساله/پایان نامه)، حل تمرین‎ها و ...

11- انجام امور مربوط به آیین نامه‎های اعضای هیات علمی

12- نظارت بر سیستم سدف

13- تهیه گزارشات آماری حوزه معاونت آموزشی