2  قوانین و مقررات

      ردیف          عنوان آیین نامه
  1    

آیین نامه جدید استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری (1390)

       1  پايه‎های استحقاقی و تشويقی به اعضای هيات علمی

  2     آیین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی (1395)
  3  

شیوه نامه آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

      1  شیوه نامه ماده 1 ارتقاء           1  شیوه نامه ماده 2 ارتقاء            1  شیوه نامه ماده 3 ارتقاء

4

دستورالعمل اجرایی ترفیع سالیانه و پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (1395/11/16)

     1حداکثر پایه تشویقی
5   دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات علمی نمونه کشوری
6   آیین نامه آموزانه (نحوه محاسبه واحد معادل)
7   مبنای پرداخت آموزانه و پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (براساس احکام ارتقا و ترفیع) (1394/09/17)
8   شیوه نامه نحوه وظایف و انتخاب مدیر گروه (1397/05/16) (جدید)
9   شیوه نامه آموزش مشترک و مستقل مدرسان مدعو (1397/04/31) (جدید)
10   شیوه نامه دستیار آموزشی (1397/04/31) (جدید)
11   شیوه نامه استاد راهنمای تحصیلی دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی (1397/04/31) (جدید)
12 شیوه نامه ارتقای شایستگی‎های تدریس (ویژه اعضای هیات علمی پیمانی، دانشجویان دکتری و مدرسان مدعو) (1397/05/16) (جدید)
13   شیوه نامه ساماندهی وظایف کارشناسان آموزشی (1396)
14   مقررات و ضوابط دوره دستیاری تخصصی دامپزشكی  (1396/04/11)
15   روش اجرايی تسهيلات فرزندان اعضای هيات علمی دانشگاه‎ها و مراكز آموزش عالی كشور - (1395)
16   سامانه ارتقاء و دستورالعمل نحوه تحویل مستندات                      
  17    نحوه پرداخت پژوهانه راهنمايی و مشاوره پايان نامه و رساله دانشجويان تحصيلات تكميلی (1393/11/19)
  18   دستورالعمل نحوه تعیین ظرفیت راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی  (1393/05/28)
  19   دستورالعمل اجرایی میزان ساعات موظف تدریس اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی (1389)

  

2 کاربرگ‎ها

ردیف     عنوان کاربرگ
 1  کاربرگ‌‍‎های آموزه
 2 کاربرگ دریافت اطلاعات اساتید خارج از دانشگاه   (ویژه مدرسان مدعو)
 3 کاربرگ تدریس نمونه  (ارزیابی مهارت‎های تدریس)
 4 کاربرگ صورتجلسه تدریس نمونه
 5 کاربرگ برنامه‎های داوطلب مدیریت گروه