دکتر سلیمی

مدیر دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

 دکتر علیرضا سلیمی

تلفن: 38802214 -051