شورای هدایت استعدادهای برتر (شهاب)

شهاب (شورای هدایت استعدادهای برتر) از تابستان 1393 فعالیت خود را آغاز نموده است. این شورا متشکل از 7 تن از اعضای هیات علمی جوان، برجسته و خوش ذوق است؛ که خود از دانشجویان نخبه و توانمند علمی بوده‎اند. شهاب در هر سه شنبه 7 صبح در دفتر استعداد درخشان جلسه دارد. این شورا در راستای اهداف خود گام‎های مؤثری برداشته است که برای انعکاس آن نشریه شهاب را به چاپ می‎رساند.