گروه هدایت استعدادهای درخشان

 نشریه شهاب

شورای هدایت استعدادهای برتر (شهاب) در راستای اهداف خود گام‎های مؤثری برداشته است و برای انعکاس آن نشریه شهاب را به چاپ می‎رساند.

 images  نشریه شهاب شماره چهارم

 images  نشریه شهاب شماره سوم

 images  نشریه شهاب شماره دوم

 images  نشریه شهاب شماره یک

 images  نشریه شهاب شماره صفر