شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

وظایف و اختیارات:

    3  تعیین و تصویب اصول، سیاست‎ها، خط مشی‎ها و برنامه‎های کلی حاکم بر امور نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه اعم از آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی و همسو کردن کلیه فعالیت‎های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

    3  بررسی و تصویب طرح‎های کلان مطالعاتی و تحقیقاتی در حیطه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

    3  تصویب ضوابط و آیین نامه‎های مورد نیاز در زمینه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

    3  تهیه و تصویب دستورالعمل‎های اجرایی مورد نیاز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

ترکیب اعضای شورا:

این شورا با 11 نفر عضو تشکیل می‎شود. رئیس دانشگاه به عنوان رئیس شورا، معاون آموزشی دانشگاه به عنوان نایب رئیس شورا ،مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به عنوان دبیر شورا ،معاونان دانشگاه ( اداری و مالی، پژوهش و فناوری، برنامه ریزی و توسعه منابع، فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی) به عنوان اعضای حقوقی شورا و پنج نفر از اعضای هیأت علمی و صاحب نظر دانشگاه به پیشنهاد مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و با حکم رئیس شورا به عنوان اعضای حقیقی منصوب شده‎اند.

 

اعضای فعلی شورا :

 دکتر محمد کافی
رئیس شورا
 دکتر رضا پیش قدم
نایب رئیس شورا
 دکتر حسین اکبری
دبیر شورا
 دکتر حسین انصاری
عضو شورا
 دکتر حمیدرضا طاهری تربتی
 عضو شورا
 دکتر احمدرضا بهرامی  عضو شورا
 دکتر محمدرضا آهنچیان  عضو شورا
دکتر مجید سرمد
 عضو شورا
 دکتر حبیب رجبی مشهدی      عضو شورا
 دکتر بهروز مهرام  عضو شورا
دکترسیدامین حسینی سنو
عضو شورا

جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضا و به شرط حضور رئیس یا نایب رئیس شورا رسمیت می‎یابد. تصمیمات شورا با آرای بیش از نصف کل اعضای شورا معتبر بوده و لازم الاجرا می‎باشد.