آمار تشویق و تذکر در سال 1391
 

فرایند تشویق و تذکر، بر اساس آیین نامه تشویق و تذکر از تاریخ 1391/8/22 شروع و در تاریخ 1391/12/27 پایان یافت که در طی پنجاه و شش جلسه، تمام گروه‎های آموزشی مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج به شرح زیر می‎باشد:

الف) آمار بر اساس حق التدریس/ هیأت علمی:

تذکر / تشویق

حق التدریس

هیأت علمی

افرادی که از تدریس آن‎ها خودداری شده

42

-

افرادی که قطع همکاری شده

1

1

افردی که توسط دفتر نظارت به آن‎ها تذکر داده شده تا جهت بهبود کیفیت تلاش نمایند

-

25

افرادی که تذکر شفاهی داده شده و در پرونده‎شان درج شده

11

-

افرادی که تذکر شفاهی گرفته‎اند

8

4

افرادی که بار سوم تذکر گرفته‎اند

-

3

افرادی که بار دوم تذکر گرفته‎اند

-

5

افرادی که تذکر آن‎ها به معاون آموزشی دانشکده اعلام شده

1

-

افرادی که توسط رئیس دانشکده تشویق شده‎اند

1

20

افرادی که توسط معاون آموزشی دانشگاه تشویق شده‎اند

-

5

افرادی که تشویق در پرونده آن‎ها درج و به گروه آموزشی اعلام شده

5

-

افرادی که به طور شفاهی تشویق شده‎اند

1

5

 

ب) آمار بر اساس دانشکده:

نام دانشکده

تشویق

تذکر

ادبیات و علوم انسانی

یک نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تشویق شدند.

چهار نفر حق التدریس از واگذاری درس به ایشان خودداری شد.

به یک نفر حق التدریس توسط معاون آموزشی دانشکده تذکر داده شد.

به دو نفر از اعضای هیأت علمی توسط دفتر نظارت و ارزیابی تذکر داده شد.

به یک نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تذکر داده شد.

به یک نفر هیأت علمی توسط معاون آموزشی دانشگاه تذکر داده شد.

با یک نفر حق التدریس قطع همکاری شد.

الهیات و معارف اسلامی

سه نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تشویق شد.

 به یک نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تذکر داده شد.

یک نفر حق التدریس تشویق در پرونده درج و به گروه آموزشی اعلام شد.

به یک نفر حق التدریس تذکر شفاهی داده شد.

دو نفر حق التدریس از واگذاری درس به آن‎ها خودداری شد.

به دو نفر حق التدریس تذکر داده و در پرونده‎شان نیز درج گردید.

دامپزشکی

سه نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تشویق شد.

به یک نفر هیأت علمی توسط دفتر نظارت و ارزیابی در جهت ارتقا کیفیت تدریس تذکر داده شد.

به دو نفر هیأت علمی توسط مدیر گروه تذکر داده شد.

علوم ریاضی

-

به سه نفر حق التدریس تذکر شفاهی داده و در پرونده ایشان نیز درج گردید.

سه نفر حق التدریس از واگذاری درس به ایشان خودداری شد.

به دو نفر حق التدریس توسط مدیر گروه تذکر شفاهی داده شد.

علوم

یک نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تشویق شد.

به دو نفر هیأت علمی توسط مدیر گروه تذکر داده شد.

یک نفر حق التدریس از واگذاری درس به ایشان خودداری شد.

به یک نفر حق التدریس تذکر شفاهی داده شد.

به یک نفر هیأت علمی تذکر شفاهی داده شد.

شش نفر حق التدریس از واگذاری درس به آن‎ها خودداری شد.

به دو نفر هیأت علمی توسط معاون آموزشی دانشکده تذکر شفاهی داده شد.

به یک نفر هیأت علمی توسط مدیر گروه تذکر شفاهی داده شد.

علوم اداری و اقتصادی

 

پنج نفر حق التدریس از واگذاری درس به ایشان خودداری شد.

به دو نفر هیأت علمی توسط دفتر نظارت تذکر داده شد.

یک نفر هیأت علمی از واگذاری درس به ایشان خودداری شد.

به یک نفر حق‎التدریس تذکر داده و در پرونده درج شد.

علوم تربیتی و روانشناسی

دو نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تشویق شد.

به یک نفر حق‎التدریس توسط دفتر نظارت تذکر داده شد و در پرونده درج شد.

تشویق یک نفر حق التدریس در پرونده ایشان درج و به گروه آموزشی اعلام شد.

پنج نفر حق التدریس از واگذاری درس به ایشان خودداری شد.

کشاورزی

هفت نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده به صورت شفاهی تشویق شد.

سه نفر حق التدریس از واگذاری درس به ایشان خودداری شد.

یک نفر هیأت علمی توسط معاون آموزشی دانشگاه تشویق شد.

به دو نفر هیأت علمی توسط دفتر نظارت تذکر داده شد.

سه نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تشویق شد.

دو نفر هیأت علمی مشمول تذکر سوم شد.

یک نفر حق التدریس به صورت شفاهی توسط رئیس دانشکده تشویق شد.

به یک نفر حق التدریس به صورت شفاهی توسط مدیرگروه تذکر داده شد.

سه نفر حق التدریس به صورت درج در پرونده و اعلام به گروه مورد تشویق قرار گرفت.

به دو نفر هیأت علمی به صورت شفاهی توسط مدیرگروه تذکر داده شد.

مهندسی

دو نفر هیأت علمی توسط معاون آموزشی دانشگاه تشویق شد.

به یک نفر حق التدریس توسط مدیر گروه تذکر شفاهی داده شد.

دو نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تشویق شد.

به سه نفر هیأت علمی توسط دفتر نظارت تذکر داده شد.

یک نفر حق التدریس توسط معاون آموزشی دانشکده تشویق شد.

از واگذاری درس به چهار نفر حق التدریس خودداری شد.

به یک نفر هیأت علمی برای بار سوم تذکر داده شد.

به یک نفر هیأت علمی توسط مدیرگروه تذکر شفاهی داده شد.

به یک نفر حق التدریس برای بار سوم تذکر داده شد.

به سه نفر حق التدریس تذکر داده و در پرونده نیز درج گردید.

به دو نفر هیأت علمی توسط مدیر گروه تذکر شفاهی داده شد.

تربیت بدنی

یک نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تشویق شد.

به یک نفر هیأت علمی برای بار سوم تذکر داده شد.

به یک نفر حق التدریس از واگذاری درس خودداری شد.

به یک نفر حق التدریس تذکر شفاهی داده شد.

به یک نفر هیأت علمی توسط دفتر نظارت تذکر داده شد.

به یک نفر حق التدریس تذکر شفاهی داده و در پرونده درج گردید.

معماری و شهرسازی

-

هشت نفر حق التدریس از واگذاری درس به آن‎ها خودداری شد.

به یک نفر هیأت علمی توسط رئیس دانشکده تذکر شفاهی داده شد.

منابع طبیعی و محیط زیست

یک نفر هیأت علمی توسط معاون آموزشی دانشگاه تشویق شد.

به یک نفر حق التدریس تذکر شفاهی داده شد.