کاربرگ گواهی رتبه معدل

جهت ارائه گواهی "رتبه معدل " و تاييد 10 درصد برتر مطابق با بند 5 شرايط ثبت نام، کاربرگ زير را پس از تكميل و مهر و امضای آموزش دانشكده  در سامانه ثبت نام در محل درخواست شده بارگذاری نماييد.

download   کاربرگ گواهی رتبه معدل