گروه هدایت استعدادهای درخشان

کاربرگ‎ها

      کاربرگ‎های دفتر استعدادهای درخشان
      کاربرگ‎های بنیاد ملی نخبگان

1

   تأیید مقالات دانشجویان تحصیلات تكمیلی برای احراز شرایط ممتازی          1 قرارداد آموزش یاری (بروز رسانی شده)
 2    درخواست حمایت مالی از دفتر استعدادهای درخشان 2    قرارداد پژوهش یاری (بروز رسانی شده)
 3    درخواست تسویه حساب با دفتر استعدادهای درخشان 3 گزارش قرارداد های دستیاری آموزشی پژوهشی
  4 بهره مندی از فرصت مطالعاتی داخل
  5 بهره مندی از فرصت مطالعاتی خارج
  کاربرگ‎های شهاب 6 گزارش فعالیت‏‎های موضوع جایزه فرهنگ- راتبه دانشجویی بنیاد ملی نخبگان
 1    درخواست بسته تشويقی 7 شماره 3 (بهره‎مندی از اعتبارات هسته پژوهشی دانشجویی)
2    تایید اول شهاب  8 استفاده از تسهيلات نظام وظيفه بنياد ملی نخبگان ويژه دانشجويان دكتری
   9 تاييد معاونت پژوهشی جهت استفاده از فرصت مطالعاتی داخل و خارج از كشور