آمار تشویق و تذکر در سال 1394

وضعیت مشمولین تذکر سال 94

ردیف  دانشکده تذکر شفاهی توسط مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه تذکر شفاهی توسط دانشکده واگذاری حداقل واحد عدم واگذاری درس تذکر شفاهی+عدم واگذاری دروسی که نمره ارزیابی آنها پایین است تذکر شفاهی + کاهش مازاد موظفی + عدم واگذاری دروسی که ارزیابی آنها پایین است بازنشستگی (بند ج مبق کاربرگ هاده 8) اعلام موضوع به معاون آموزشی دانشگاه طبق کاربرگ ه جمع
هیأت علمی  مدرسان مدعو*  هیأت علمی  مدرسان مدعو*  هیأت علمی  مدرسان مدعو*  هیأت علمی  مدرسان مدعو*  هیأت علمی مدرسان مدعو*   هیأت علمی مدرسان مدعو*   هیأت علمی  مدرسان مدعو*  هیأت علمی  مدرسان مدعو* هیأت علمی  مدرسان مدعو* 
 1  ادبیات و علوم انسانی       2 - 2 1 - - - 1 - 1 - - 1  -  -  - 5 3
 2  الهیات و معارف اسلامی  - - -  4  - -  -  -  -  -  - - - - - - -  4
 3 دامپزشکی  -  -  - 1  - -  -  -  -  -  - - - - - - - 1
 4 علوم 2  - 1  - -  -  - - -  - -  - - 1 - 4 -
 5 علوم اداری و اقتصادی      1  - 2 - 1 - -  - 1 -  - -  - - - - 5 -
 6 علوم تربیتی و روانشناسی  - 1  - 2  - -  - -  - - -  -  - - -  -  - 3
 7 علوم ریاضی                          -  -  - 1  - -  - -  - - - - - - - - - 1
 8 علوم ورزشی -  - 2 -  - -  - 3  - - - - - - -  - 2 3
 9 کشاورزی                     - - 1 - - - -  -  -  - 3 - - - - - 4 -
 10 معماری و شهرسازی و هنر اسلامی - - - 1 -  -  -  -  - -  -  -  - -  - -  - 1
 11 منابع طبیعی و محیط زیست  - - - 2  -  -  - -  -  - -  -  - - - - - 2
 12 مهندسی 2 - 2 2 - - - 3  - - -  -  - - - - 4 5
 جمع 7 1 10 14 1 -  - 7 1 1 3  - 1 -  - - 24 23

 
 وضعیت مشمولین تشویق سال 94

ردیف  دانشکده بند الف ماده 7 بند ب ماده 7 تشویق دانشکده جمع
هیأت علمی  مدرسان مدعو*  هیأت علمی  مدرسان مدعو*  هیأت علمی  مدرسان مدعو* هیأت علمی  مدرسان مدعو* 
 1  ادبیات و علوم انسانی - - - - - - - -
 2  الهیات و معارف اسلامی  - - - -  - - - -
 3 دامپزشکی  -  - 3 -  - - 3 -
 4 علوم -  - -  -  1 - 1 -
 5 علوم اداری و اقتصادی -  - - - 1 - 1 -
 6 علوم تربیتی و روانشناسی  - -  - -  - -  - -
 7 علوم ریاضی  -  -  - 1  - - - -
 8 علوم ورزشی -  - - -  - - - -
 9 کشاورزی                1 - 2 - 9 - 12 -
 10 معماری و شهرسازی و هنر اسلامی - - - 1 -  -  - 1
 11 منابع طبیعی و محیط زیست  - - 1 -  1  - 2 -
 12 مهندسی 2 - 2 2 - - 4 5
 جمع 1 - 6 - 12 - 19 -
 
* اعضای هیأت علمی بازنشسته جزو مدعوین در نظر گرفته شده است.
 
بند الف ماده 7 آیین نامه تشویق و تذکر: درخواست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از رئیس دانشكده برای تشویق از عضو هیأت علمی مربوطه طبق كاربرگ «الف» و اضافه نمودن نام فرد به بانك اطلاعاتی اعضای هیأت علمی واجد تشویق.
 
بند ب ماده 7 آیین نامه تشویق و تذکر: درخواست دفتر نظارت و ارزیابی از معاون آموزشی دانشگاه برای تشویق عضو هیأت علمی طبق كاربرگ «ب» و اعلام به معاون آموزشی دانشگاه برای تشویق. بسته تشویقی حسب مورد شامل موارد زیر است:
  • تعیین عضو هیأت علمی در هفته معلم به عنوان استاد برگزیده آموزشی و اهداء لوح تقدیر و مشوق مادی
  • اعطای گرنت (اعتبار) آموزشی با مجوز استفاده  در موارد:
      1) خرید تجهیزات آموزشی و کتاب
      2) حضور در کارگاه‎های آموزشی داخل و خارج از کشور
      3) عقد قرارداد برای چاپ کتاب.
  • اولویت در انعقاد قرارداد تدوین کتاب‎های درسی دانشگاهی (با توجه به نیازها)