مراحل اجرایی عقد قرارداد آموزش یاری / پژوهش یاری جهت دریافت جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

1. دریافت فرم قرارداد آموزش‌یاری/ پژوهش‌یاری از سایت جدید دفتر استعداد درخشان، توسط دانشجو و تکمیل و امضاء فرم قرارداد با هماهنگی استاد راهنما

2. ارسال تصویر فرم تكمیل و امضاء شده قرارداد از طریق اتوماسیون اداری توسط استاد راهنما طبق مسیر زیر:

( استاد راهنماUntitledمدیر گروه آموزشیUntitledمعاون آموزشی دانشکدهUntitledمعاون آموزشی دانشگاه)

3. تحویل فرم مذکور به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه توسط دانشجو

4. تایید و امضاء نسخه كاغذی قرارداد توسط معاونت ذیربط دانشگاه پس از دریافت اتوماسیونی تصویر قرارداد مربوطه توسط کارشناس دانشگاه

5. بارگذاری فرم قرارداد تایید شده در سامانه ثریا جهت دریافت جایزه تحصیلی دستیار آموزشی/ پژوهشی بنیاد ملی نخبگان توسط کارشناس دانشگاه