بهره‎مندی از اعتبار هسته پژوهشی دانشجویی

بهره‎مندی از اعتبار هسته پژوهشی دانشجویی

جهت بهره‎مندی از اعتبارات هسته پژوهشی دانشجویی پس از مطالعه دستورالعمل مربوطه، کاربرگ شماره 3 را تکمیل نمایید. لازم به ذکر است درخواست بهره‎مندی از اعتبار هسته پژوهشی صرفاً تا پایان اسفند ماه هر سال به بنیاد ملی نخبگان ارسال می‎گردد.

1- دستورالعمل نحوه بهره‎مندی از اعتبارات هسته پژوهشی دانشجویی، ویژه دانشجویان برگزیده بنیاد ملی نخبگان

2- كاربرگ شماره 3 (بروز رسانی شده)