فهرست جدید دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان

فهرست جدید دانشجویان منتخب جهت بهره‎مندی از جوایز تحصیلی بنیاد نخبگان، شامل ورودی‎های 95 و باقی ماندگان ورودی‎های ماقبل به شرح زیر اعلام شد.

1 – سید احمد انتخاب المؤذن
2 – مینا عبدالهی
3 – الهه سادات علوی
4 – زهرا پناهی
5 – مجید كریمی
6 – محدثه جعفری نسب كرمانی
7 – فاطمه رضائی
8 – حسین عاطفی
9 – مسعود مصطفایی
10 – وجیهه شعربافیان
11 – سیده شوكت ضیاء قریشی
12 – وحیده شاهینی
13 – ولی اله رستم پور حصار جلال
14 – محمد مصطفی غفوریان
15 – فاطمه صفائی كریم آباد
16 – سید علیرضا عراقی
17 – نرگس قانعی قوشخانه
18 – مهسا خدابنده شهركی
19 – رقیه پورباقر
20 – سعید  عامری اختیارآبادی
21 – مهدی دادخواه
22 – بتول سلحشور
23 – نسیم صغری