بهره‎مندی از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان

متقاضیان بهره‎مندی از تسهیلات نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان می‎باید ضمن مطالعه “آیین نامه شناسایی و پشتبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی” بنیاد ملی نخبگان نسبت به تكمیل كاربرگ‎های زیر اقدام نمایند. 

کاربرگ استفاده از تسهيلات نظام وظيفه بنياد ملی نخبگان ويژه دانشجويان دكتری (دو صفحه)