قابل توجه دانشجویان منتخب بنیاد ملی نخبگان

دانشجویان منتخب بنیاد ملی نخبگان که به عنوان دستیاری آموزشی و یا پژوهشی همکاری می‎نمایند، برای عقد قرارداد دستیاری آموزشی و پژوهشی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 اقدام نمایید.

فرم قراردادهای دستیاری آموزشی

فرم قراردادهای دستیاری پژوهشی