مرحله دوم اعطای اعتبار هسته پژوهشی به دانشجویان مشمول جایزه‎های تحصیلی سال 96-1395

 دانشجویان مشمول جایزه‎های تحصیلی سال 96-1395 می‎توانند از تاریخ 1396/03/01 تا 1396/03/20 با مراجعه به پایگاه اطلاعاتی بنیاد ملّی نخبگان به نشانی soraya.bmn.ir، درخواست‎های خود را برای بهره‎مندی از اعتبار هسته پژوهشی، در سامانه ثبت كنند تا پس از بررسی و در صورت تأیید، ازاین جایزه بهره‎مند شوند.
  1- این اعتبار به گروه‎های دانشجویی تعلق می‎یابد كه دانشجویان زیر نظر یكی از اعضای هیئت علمی و مطابق مقررات مصوّب دانشگاه به اجرای فعالیتی تحقیقی اشتغال یابند. یادآور می‎شود دست كم یكی از اعضای هسته باید از دانشجویان مشمول جایزه‎های تحصیلی در سال تحصیلی جاری باشد.
  2- مبلغ این اعتبار برای هسته‎های دوره كارشناسی ارشد، هفتاد میلیون ریال و برای هسته‎های دوره دكتری تخصصی، مبلغ یكصد میلیون ریال است.
  3- اعتبار هسته پژوهشی برای دانشجویان مشمول جایزه‎های تحصیلی در سه قسط به حساب دانشگاه واریز می‎شود و از طریق دانشگاه در اختیار هسته قرار می‎گیرد.
  4-  مبلغ اعتبار برای فعالیت‎های علمی و تأمین بخشی از نیازهای تجهیزاتی و اطلاعاتی هسته و زیر نظر سرپرست هسته هزینه می‎شود.
  5-  لازم است دانشگاه موارد زیر را از طریق سامانه به بنیاد نخبگان استان متبوع ارسال كند تا مورد بررسی قرار گیرد:
    5-1. عنوان هسته؛
    5-2. نام اعضا و سرپرست هسته؛
    5-3. برنامه اجرایی هسته؛
    5-4. زمان بندی اجرا؛
    5-5. بروندادهای مورد انتظار هسته؛
    5-6. ارتباط با اولویت‎های پژوهشی مورد نیاز كشور و فعالیت‎های ارتباط با جامعه و صنعت؛

یادآوری مهم: با توجه به محدودیت منابع مالی بنیاد، تعداد هسته‎های قابل پذیرش محدود خواهد بود؛ لذا درخواست‎های دریافت شده براساس كامل بودن مدارك و ارتباط با اولویت‎های پژوهشی مورد نیازكشور مورد بررسی دقیق قرار گرفته و از بین آنها تعداد محدودی، مورد حمایت قرار می‎گیرد.