نمایش # 
تاریخ ایجاد
هفتمین جلسه كارگروه تخصصی ناتك آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/08/20
افتتاح مرکز آیس دانشگاه فردوسی مشهد 97/08/19
پنجمین جلسه كارگروه تخصصی (ناتك) آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/07/22
چهارمين جلسه كارگروه تخصصي (ناتك) آموزشي دانشگاه برگزار شد 97/07/08
سومين جلسه كارگروه تخصصي ناتك دانشگاه برگزار شد 97/06/25
دومین جلسه كارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین كیفیت امور آموزشی دانشگاه برگزار شد 97/05/14
اولين جلسه كارگروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت امور آموزشي دانشگاه 97/04/31
سی و چهارمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/04/24
سی و سومین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/04/17
طرح و بررسی ماده 5 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان 97/04/10
سی و یكمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/04/03
سی امین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/03/27
بیست و نهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/03/20
بیست و هشتمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 97/03/13
بخش الف از ماده 4 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان تصمیم‎گیری شد 97/03/06
تصمیم گیری در خصوص ماده 3 شیوه نامه اجرایی آیین نامه بازخورد آموزشی اعضای هیأت علمی / مدرسان 97/02/30
برگزاری بیست و پنجمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه 97/02/23
تعیین ساختار كلی شیوه نامه اجرایی بازخورد به عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی/ مدرسان دانشگاه فردوسی مشهد 96/11/15
روند ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه در گفتگو با رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد 96/10/13
نوزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 96/10/03
هجدهمین كارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 96/09/12
شانزدهمین كارگروه نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 96/08/14
پانزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 96/08/01
چهاردهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 96/07/02
سیزدهمین جلسه كارگروه مشورتی نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار شد 96/06/13