2

 

 

 

 

 

کارشناس امور اعضای هیات علمی

فائزه کتابداری

مسئولیت‎‏ها:
 • مدیریت سامانه‎های ترفیع، پایه‎های تشویقی، رکود علمی
 • مدیریت سامانه گرنت آموزشی اعضای هیات علمی
 • مدیریت سامانه کارنمای آموزشی اعضای هیات علمی
 • مدیریت سامانه آموزانه
 • مدیریت کارگروه کسر ازموظف
 • مدیریت سامانه همکاری اعضای هیات علمی با سایر دانشگاه‎ها
 • مدیریت سامانه همکاری مدرسان مدعو (هُم)
 • نظارت بر کل سامانه‎های زیر مجموعه آموزش دانشگاه (سدف دانشگاه)
 • تحلیل قوانین و مقررات در طراحی سامانه‌های کاربردی آموزشی
 • بروزرسانی اطلاعات آموزشی سیستم سدف
 • کارشناس MIS حوزه معاونت آموزشی
 • پشتیبانی سایت معاونت آموزشی دانشگاه 
 • مسئول آمار و اطلاعات حوزه

 تلفن: 38802477-051

پست الکترونیک: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 کارشناس آموزشی

آذین شهریارپور

مسئولیت‎‏ها:
 • مسئول سامانه همکاری مدرسان مدعو (هُم)
 • مسئول سامانه همکاری اعضای هیات علمی با سایر دانشگاه‎ها
 • پشتیبانی سامانه گرنت آموزشی اعضای هیات علمی
 • پشتیبانی سامانه کارنمای آموزشی اعضای هیات علمی
 • پشتیبانی سایت معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن: 38802479-051

پست الکترونیک: 

 

 

 خوش نیت

 

 

 

 

 

کارشناس آموزشی

 مینا خوش‌نیت

مسئولیت‎‏ها:
• مسئول سامانه آموزانه
• مسئول سامانه گرنت آموزشی اعضای هیات علمی
• مسئول سامانه کارنمای آموزشی اعضای هیات علمی
• مسئول امور مربوط به حل تمرین‎ها، متفرقه‎های پژوهشی و ...
• تحلیل قوانین و مقررات در طراحی سامانه‌های کاربردی آموزشی

تلفن: 38802478-051

پست الکترونیک: