مرکز آموزش، یادگیری و سنجش (آیس)
Teaching, Learning and Assessment Center

در راستای دستیابی به اهداف کلان برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد و به منظور «ارتقا و تضمین کیفیت آموزش، دستیابی به جایگاه ممتاز آموزشی، توسعه محیط یادگیری خلاق و جذاب، ارتقای اثربخشی آموزش و تربیت دانش‌آموختگان توانمند و متعهد همسو با نیازهای جامعه»، مرکز آموزش، یادگیری و سنجش (آیس) در معاونت آموزشی دانشگاه تأسیس می‌شود. این مرکز با انجام مطالعات پشتیبان برای برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت آموزشی و نیز فراهم آوردن حمایت‌های لازم برای ارتقای شایستگی‌های اعضای هیات علمی و استانداردسازی آزمون‌ها، در راستای بهبود کیفیت آموزش در دانشگاه فعالیت می‌کند.

اهداف مرکز
هدف اصلی مرکز آیس فراهم آوردن حمایت‌های لازم برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی و تضمین کیفیت آموزش، یادگیری و سنجش در دانشگاه است.

اهداف 
000111

مهم‌ترین ماموریت‎های مرکز آیس
ارتقای شایستگی‌های اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی مهم‌ترین نقش را در ارتقای کیفیت آموزش دارند. به تعبیری گفته می‌شود که قلب هر دانشگاه اعضای هیات علمی آن است و یک دانشگاه با کیفیت دانشگاهی است که از اعضای هیات علمی شایسته برخوردار است. شناسایی شاخص‌های محوری اعضای هیات علمی در حوزه آموزش و ارتقای مستمر و مداوم این شایستگی‌ها یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های مرکز آیس است. 

شایستگی‌های اعضای هیات علمی
1 شایستگی‌های تدریس
1 شایستگی‌های ارزشیابی   
1 شایستگی‌های ارتباطی   
1 شایستگی‌های اخلاقی   
1 شایستگی‌های روانشناختی   

 ساختار سازمانی مرکز
این مرکز به عنوان یک واحد سازمانی زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه وظایف محوله را به انجام خواهد رساند.

 

خدمات مرکز آیس
واحدهای تخصصی مرکز به منظور انجام مطالعات، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی و اعتبارسنجی برنامه‌ها در سه بخش تشکیل شده است.

1) خدمات نیازسنجی و پژوهش آموزشی
- انجام پژوهش‎های نیازسنجی مبتنی بر اطلاعات دریافت شده از مرکز ناتک، معاونت آموزشی، اساتید راهنمای آموزشی دانشجویان و منتورهای اساتید جدید در دانشکده‌ها
- استخراج فاکتورهای شایستگی آموزشی و تدوین مدل شایستگی اساتید
- تهیه بسته آموزشی، بروشور و پوستر
- بررسی اثربخشی فعالیتهای مرکز آیس
- انجام پژوهش‌های مرتبط در حوزه آموزش، یادگیری و سنجش
- انتشار نتایج پژوهش‌ها در مجله‌های معتبر

2) برگزاری کارگاه‌های آموزشی
- طراحی و برگزاری کارگاه برای اساتید جدید در 5 سال اول استخدام
- برگزاری کارگاه‎های موردی مبتنی بر گزارش واحد نیازسنجی، واحد پژوهشی و مرکز ناتک

3) واحد مشاوره
- ارائه مشاوره به اساتید معرفی شده از مرکز ناتک و معاونت آموزشی در حوزه‎های آموزش، یادگیری و سنجش
- ارائه مشاوره به اساتید مراجعه کننده به مرکز در حوزه‌های یادگیری، آموزش و سنجش

 

وظایف مرکز آیس
1) ترویج فرهنگ و دانش ارتقا و تضمین کیفیت آموزش در بین اعضای هیات علمی، دانشجویان، مدیران و کارکنان دانشگاه

2) حمایت از اعضای هیات علمی در تدوین برنامه توسعه شخصی و ارتقای شایستگی‌های آموزشی آن‎ها

3) کمک به واحدهای آموزشی دانشگاه جهت تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت آموزشی

4) مستندسازی و انتشار تجربیات آموزشی موفق اعضای هیات علمی دانشگاه

5) بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی و سایر ارزیابی‌های مرتبط با حوزه آموزشی دانشگاه

6) بررسی ویژگی‌های روانسنجی و اعتباریابی آزمون‌های فراگیر دانشگاه

7) تدوین برنامه‌های سالانه ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای اعضای هیات علمی

8) تدوین و تهیه دستورالعمل‌ها و فرآیندهای ارزیابی زیرنظام‌های آموزشی دانشگاه

9) پیشنهاد و یا انجام طرح‌های تحقیقاتی مرتبط در حوزه آموزش، یادگیری و تضمین کیفیت آموزش

10) تهیه و تدوین مواد و محتوای آموزشی (شامل کتاب، بروشور، پوستر، فیلم و بسته‌های آموزشی) در راستای ارتقای اثربخشی تدریس

11) انتشار نتایج یافته‌های پژوهشی در نشریات معتبر

12) برگزاری کارگاه‌های آموزشی دوره‌ای یا موردی برای اعضای هیات علمی

13) ارائه مشاوره تخصصی در زمینه بهبود کیفیت آموزش.