به منظور شناسايي پيشران هاي اثر گذار حال و آتي در آموزش دانشگاه و بهره مندي از نظرات گروه هاي مختلف دانشگاهيان، سومين جلسه هم انديشي معاونت آموزشي دانشگاه با حضور  استادان جوان در روز چهارشنبه 1401/11/05 برگزار شد. در اين نشست كه با حضور معاون محترم آموزشي دانشگاه و مدير محترم برنامه ريزي و توسعه آموزشي به انجام رسيد، در رابطه با مسائل حال حاضر و جهت گيري هاي حوزه معاونت آموزشي گفتگو شد. جناب آقاي دكتر شعباني، ايجاد تعامل و تبادل نظر با اعضاي هيات علمي و ارج نهادن به جايگاه والاي آنان، ايجاد دانشگاه فضيلت محور، بيان انديشه ها و انتقادات به صورت آزادانه، يكپارچگي آموزشي، ايجاد سامانه هاي هماهنگ براي ارائه خدمات آموزشي، روي آوردن به همكاري هاي بين رشته اي، تمركززدايي از معاونت آموزشي دانشگاه، تفويض اختيارات بيشتر به گروه هاي آموزشي و بهبود زندگي كاري اعضاي دانشگاه را از مهم ترين خط مشي هاي معاونت آموزشي برشمردند. در ادامه بحث، اعضاي حاضر به بيان مسائل كنوني پرداختند و راهكارهاي پيشنهادي جهت بهبود اين مسائل ارائه دادند. شايان ذكر است اين نشست ها در راستاي طرح تدوين شبكه مسائل آموزشي دانشگاه برگزار مي گردد.

IMG 1287

IMG 1290

IMG 1293