اولين كارگاه آموزشي مصاحبه در طرح پژوهشيِ حوزه آموزش دانشگاه فردوسي مشهد در روز شنبه 1401/11/8 ساعت 15 در سالن شوراي سازمان مركزي برگزار شد. اين جلسه با هدف هم فكري پيرامون چگونگي برگزاري مصاحبه ها و تشكيل تيم پژوهشي مصاحبه گر پيرامون شناسايي مسائل، چالش ها و پيشران هاي حوزه آموزش دانشگاه، با حضور جناب آقاي دكتر امين خندقي (مدير برنامه ريزي و توسعه آموزش) و جناب آقاي دكتر قلندريان (مديريت آموزش، سنجش و يادگيري) برگزار گرديد. در اين نشست  جهت گيري كلي معاونت آموزشي تشريح شد و دلايل تهيه و چگونگي تدوين طرح توضيح داده شد. در ادامه حاضران به بيان نقطه نظرات خود از مسائل فعلي حوزه آموزش دانشگاه و طرح مربوطه پرداختند.

20230128 153901

20230128 153914

20230128 154007

20230128 154027