مسعود حکیمی رئیس دبیرخانه هیات‎های اجرایی جذب و ممیزه

 مسعود حکیمی

تلفن تماس: 38802437-051

 nadafpic

كارشناس ارشد امور هیات ممیزه دانشگاه

جعفر نداف شرق

تلفن تماس: 38802433-051

   

 

   

 

   

 

Untitled-1

كارشناس مسئول دبیرخانه هیات‎های اجرایی جذب و ممیزه

سیدجواد علوی رضوی

تلفن: 38802438-051

 

عیدی01

كارشناس دبیرخانه هیات‎های اجرایی جذب و ممیزه

 مجيد عيدی

تلفن: 38802449-051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P1

كارشناس کارگروه صلاحیت عمومی اعضای هیات علمی

مهدی قنبری

تلفن: 38802389-051

 

 test

كارشناس دبیرخانه هیات‎های اجرایی جذب و ممیزه

 ساجده اکبری فر

تلفن: 38802404-051