واحد مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی، طبقه سوم، حوزه معاونت آموزشی دانشگاه

تلفن تماس: 

کارشناس مسئول مدیریت برنامه ریزی درسی و آموزشی:                          سید علی صالحی بایگی        تلفن: 38802454

کارشناس مسئول مشاوره و ارتقای آموزش، یادگیری و سنجش:                 منصور سالم                        تلفن: 38802451

کارشناس مسئول دفتر هدایت استعدادهای درخشان                             زهره شیخ                          تلفن: 38802460

کارشناس تحصیلات تکمیلی:                                                             زهره شیخ                           تلفن: 38802460

کارشناس نظارت و ارزیابی:                                                                طاهره رمضانی                    تلفن: 38802481

کارشناس نظارت و ارزیابی:                                                                زهره یعقوبی شهری              تلفن: 38802482

کارشناس برنامه ریزی درسی و آموزشی :                                             زهرا وقاری                          تلفن: 38804220

کارشناس برنامه ریزی درسی و آموزشی :                                             سیده فاطمه مطلبی                تلفن: 38802483

کارشناس دفتر هدایت استعدادهای درخشان :                                       آسیه عرفانیان                     تلفن: 38802376

کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی :                                                         حمیده لطفی                       تلفن: 38802169