تاریخچه
 همزمان با تشكیل شورای نظارت و سنجش آموزش در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی در اواخر دهة 1360، به منظور كمك به اجرای مصوبات آن و گسترش ارتباط مطلوب وسالم بین دانشگاه‎ها و وزارت متبوع، طبق بخشنامه وزارتی، در هر یك از دانشگاه‎ها دفتری به نام " دفتر نظارت و سنجش آموزش“  زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل گردید. پس از آن، نام دفتر به ”مدیریت نظارت و ارزیابی” تغییر یافت و از نظر جایگاه سازمانی نیز پیشنهاد شد تا در هر دانشگاه دفتر نظارت و ارزیابی وظایف خود را به طور مستقیم زیر نظر رئیس دانشگاه به انجام برساند. بر همین اساس مهم‎ترین وظایف این دفتر به صورت زیر تعیین شد:

1. اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
2. ایجاد هماهنگی با واحدهای تابعه در دانشگاه به منظور گردآوری اطلاعات و آمار مورد نیاز
3. تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
4. همكاری با گروه‎های اعزامی نظارت و ارزیابی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
5. ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 
معرفی
در حال حاضر تشكیلات اداری نظارت و ارزیابی در دانشگاه فردوسی مشهد مشتمل بر شورای نظارت و ارزیابی و دفتر نظارت و ارزیابی است. شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی از ریاست و معاونان دانشگاه، مدیر دفتر نظارت و تعدادی از استادان با سابقه (جمعاً 12 نفر) تشكیل شده است.
دفتر نظارت نیز در حال حاضر با همكاری دو كارشناس به وظایف خود عمل می‌كند. حوزه عملكردی دفتر نظارت و ارزیابی، امور آموزشی، دانشگاه و عملکرد اعضای هیأت علمی را در بر می‌گیرد.

مدیران نظارت و ارزیابی از آغاز تاكنون

نام و نام خانوادگی دوران تصدی
علیرضا كوچكی تا 69
محمد كافی 72-69
محمد رحیمی زاده 76-72
محمود پسندیده‌فرد 77-76
رضا ایزدی نجف آبادی 81-77
حامدرضا طارقیان 84-81
محمدرضا آهنچیان 84-86
بهروز مهرام 86-93
سید رضا عطار زاده حسینی 93- 96 (فروردین)
محمدرضا آهنچیان 96(فروردین) تا (آبان)
ایمان الله بیگدلی 96 (آبان) - 96 (اسفند)
حسین اکبری 97 (تیر)-  1401 (آبان)
مسعود تقی زاده 1401 (آبان) - 1402(اسفند)
مجید سرمد 1402(اسفند)- تا کنون