ارزیابی توسط دانشجوی تحت راهنمایی پایان نامه
نظارت و ارزیابی با همكاری مدیریت تحصیلات تكمیلی، با هدف ارتقای كیفی مرحله پژوهشی دوره کارشناسی ارشد و دكتری پس از انجام مطالعات تطبیقی و مشورت با صاحب نظران، در راستای نقش استادان راهنما اقدام به این اجرای این فرایند نموده است.