آدرس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، سازمان مرکزی، طبقه سوم

صندوق پستی: 9177948974

تلفن: 38802481-051 و  38802482-051 و 38802467-051

دورنگار: 8837212-0513

 پست الکترونیک: