رمضانی

 

 

 

 

 

 

کارشناس مسئول نظارت و ارزیابی

مهندس طاهره رمضانی

 مسئولیت‎‏ها:
 • ارزشیابی از عملکرد مدیران گروه‎های آموزشی
 • فرایند بازخورد (تشویق و تذکر) اعضای هیأت علمی و مدرسان
 • ارزیابی جامع عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی
 • نظارت بر امور مربوط به سنجش آزمون‎ها
 • نظارت بر امور مربوط به طرح درس/ سرفصل دروس
 • دبیر کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور آموزشی دانشگاه
 • پشتیبانی از سیستم ارزشیابی اساتید

 تلفن: 38802481-051

      یعقوبی

 

 

 

 

 

 

کارشناس نظارت و ارزیابی

زهره یعقوبی شهری

  مسئولیت‎‏ها:
 • فرایند ارزیابی دروس توسط دانشجویان
 • ارزیابی دانشگاه توسط فارغ التحصیلان
 • ارزیابی اساتید راهنمای رساله و پایان نامه
 • امور آموزشی در فرایند ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
 • ارزیابی جامع آموزشی گروه‎های آموزشی (ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی)
 • نظارت بر حضور مؤثر اعضای هیأت علمی
 • ارزشیابی از میزان رضایت اساتید و دانشجویان از امکانات و خدمات آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه
 • فرهنگ‎سازی ارزشیابی

 تلفن: 38802482-051

 

Mis lotfi

         

 

 

کارشناس نظارت و ارزیابی

 حمیده لطفی

  • مسئول طرح نظام ارزشیابی جامع
  • ارزشیابی آموزشی مدیران گروه ها

تلفن: 38802169-051