تعيين عضو هيأت علمی واجد شرايط تشويق و تذكر
با بررسی نتایج ارزشیابی دانشجویان در مورد دروس هر عضو هیأت علمی، كه در یك دوره (دوساله) صورت می‎‏‏گیرد، نتایج ارزیابی فعالیت‎ها در حوزه راهنمائی رساله و پایان نامه‌های تحصیلی دانشجویان، شیوه عملكرد عضو هیأت علمی در هر گروه آموزشی مشخص شده و جایگاه او تعیین می‌گردد.

ارزش دروس در مقاطع مختلف به میزان یکسان در نظر گرفته می‎شود و ملاك نسبی برای انتخاب افراد مشمول تشویق و تذكر، پس از یكپارچه سازی نتایج در عملكرد تدریس در دوره‎های كارشناسی و تحصیلات تكمیلی، راهنمایی رساله‎ها و پایان نامه‎ها و اعمال معیارهای ماده 6 این آیین نامه، بر اساس نقطه برش S1.5± میانگین است. ( ارزش S برابر با دامنه تقسیم بر ۴ خواهد بود)

توجه۱: در فرایند تشویق، حداکثر بیست درصد از اعضای یک گروه آموزشی بر حسب بالاترین نمرات کسب شده مشمول تشویق خواهند شد، منوط بر اینکه تعداد آنان از سه نفر بیشتر نباشد.   

توجه۲: برای تعیین بهبود و یا کاهش عملکرد عضو هیات علمی (مقایسه فرد با خودش)، مبنای مقایسه، عملکرد فرد در یک سال تحصیلی یا سال گذشته است. افزایش و یا کاهش میانگین نمره به میزان ده درصد، مبنای این مقایسه خواهد بود.

توجه ۳: ارزیابی كیفی و توضیحات مدیر گروه آموزشی نیز، در قضاوت و فرایند ارزیابی از اعضای هیات علمی و تصمیم گیری در خصوص بهبود عملكرد آنان موثر خواهد بود. بر این اساس و با هدف بررسی دقیق و کیفی شرایط عملکرد هر گروه آموزشی و اعضای هیات علمی آن گروه، نتایج بررسی عملکرد عضو هیات علمی در هر گروه آموزشی در جلسه‎ای با حضور معاون آموزشی دانشگاه و یا نماینده تام الاختیار او، مدیر یا معاون دفتر نظارت و ارزیابی، رییس دانشکده، معاون دانشکده، مدیر گروه آموزشی مربوطه در دفتر نظارت و ارزیابی بررسی شده و تصمیم گیری نهایی در این راستا اخذ خواهد شد. ریاست جلسات به عهده معاون آموزشی دانشگاه و در صورت عدم حضور، به عهده مدیر  دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه خواهد بود.

معیار مربوط به تعیین اعضای هیأت علمی واجد شرایط تشویق و تذكر :       
الف) برای فرایند تشویق و تذكر افراد، تلفیق عملكرد عضو هیأت علمی در دو مقوله تدریس و پایان نامه (رساله) انجام می‌گردد.
ب) حد نصاب لازم برای انجام ارزیابی راهنمائی پایان نامه یا رساله در تحصیلات تكمیلی (بدون احتساب مقطع ارشد یا دكتری) 2 مورد است.
ج) وزن پایان نامه و رساله متفاوت و این ارزش در مقطع دكتری (5/1) و در كارشناسی ارشد (1) خواهد بود.
د) وزن مقوله تدریس برابر با 60% و راهنمائی پایان نامه یا رساله 40% در نظر گرفته شده است.
هـ) با هدف افزایش دقت، ملاك ارزیابی عملكرد اعضای هیأت علمی در قالب یک دوره (چهار نیمسال منتهی به زمان ارزیابی) خواهد بود.

فرآیند تشویق از اعضای هیأت علمی

الف) نخستین بار: درخواست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از رئیس دانشكده برای تشویق از عضو هیأت علمی مربوطه طبق كاربرگ «الف» پیوست و اضافه نمودن نام فرد به بانك اطلاعاتی اعضای هیأت علمی واجد تشویق.

ب) دومین بار: درخواست دفتر نظارت و ارزیابی از معاون آموزشی دانشکده برای تشویق عضو هیأت علمی طبق كاربرگ «ب» و اعلام به معاون آموزشی دانشگاه برای تشویق. بسته تشویقی حسب مورد شامل موارد زیر است:
1- تعیین عضو هیأت علمی در هفته معلم به عنوان استاد برگزیده آموزشی و اهداء لوح تقدی
2- افزایش بیست و پنج درصد امتیاز اعتبار پژوهه سالانه عضو هیأت علمی ( مربوط به سال آینده)
3- اعطای پایه تشویقی؛ منوط به کسب حداقل نمره لازم در ارزیابی جامع عملکرد عضو هیأت علمی طبق آیین نامه مربوطه
4- اولویت در انعقاد قرارداد تدوین کتابهای درسی به صورت text book

تبصره1 : دفتر نظارت و ارزیابی در هفته‎های پایانی هر سال تحصیلی، اسامی اعضای هیأت علمی مشمول بندهای «الف» و «ب» این ماده را از طریق سایت اطلاع رسانی می‎نماید.

تبصره 2: در صورت استمرار كیفیت آموزشی مطلوب در سال‌های آتی ـ به صورت پیوسته ـ بند «ب» تكرار خواهد شد.

تبصره 3: اولویت برای انعقاد قرارداد تدوین کتاب‎های درسی مشمول بند (ب) ماده ۴ نخواهد شد.

فرآیند تذكر به اعضای هیأت علمی

الف)‌ نخستین بار: اعلام موارد مشمول تذکر به عضو هیأت علمی طبق كاربرگ «ج» توسط مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی به منظور تشریح ضعف‎های موجود و درخواست تلاش برای بهبود کیفیت تدریس

ب) دومین بار: اعلام مراتب به رییس دانشکده طبق كاربرگ «د» و به منظور تشکیل جلسه‎ای با حضور معاون آموزشی دانشکده، مدیر گروه مربوطه و عضو هیأت علمی و تعیین راهکارهایی برای حل و بهبود مشکل پیش آمده و انعکاس مفاد نتایج در قالب صورتجلسه به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ظرف مدت دوهفته

ج) سومین بار: اعلام موضوع به معاون آموزشی دانشگاه طبق كاربرگ «ه» برای تشكیل جلسه‌ای مشترك با حضور: 1) معاون آموزشی دانشگاه 2) مدیر دفتر نظارت و ارزیابی 3) رئیس و یا معاون آموزشی دانشكده 4) مدیر گروه آموزشی مربوطه به منظور بررسی موضوع و اخذ تصمیم نهایی در خصوص ادامه همکاری و چگونگی فعالیت آتی عضو هیأت علمی.