akbari

رئیس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه (ناتک)

دکتر مجید سرمد

تلفن: 38802467- 051

پست الکترونیک: