akbari

رئیس گروه نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه (ناتک)

دکتر مسعود تقی زاده

تلفن: 38802467- 051

پست الکترونیک: