index  کاربرگ‎های ارزیابی دروس

1    کاربرگ ارزیابی از دروس مجازی
2    کاربرگ ارزیابی از دروس معارف اسلامی
3    کاربرگ ارزیابی از دروس عملی تربیت بدنی
4    کاربرگ ارزیابی از دروس آزمایشگاهی
5   کاربرگ ارزیابی دانشگاه توسط دانش آموختگان
6   کاربرگ ارزیابی دروس نظری
7   کاربرگ ارزیابی از دروس عملی- نظری
8   کاربرگ ارزبابی دانشجویاتن خارجی    (انگلیسی)    (عربی)
9 کاربرگ ارزیابی کارآموزان و کارورزان از دروس بالینی

 

index  کاربرگ‎های ارزیابی توسط دانشجوی تحت راهنمایی پایان نامه

 1   ارزشیابی اساتید راهنمای پایان نامه‎های کارشناسی ارشد
 2    ارزشیابی استادان راهنمای رساله های دکتری

 

index  کاربرگ‎های ارزیابی جامع عملکرد

 1   فرم مکاتبات ارزیابی جامع
 2   فرم ارزیابی یک ساله جامع عملکرد اعضای هیأت علمی

 

 

index  کاربرگ‎های ارتقاء و تبدیل وضعیت  

1        کاربرگ نظر خواهی از رئیس دانشکده/معاون آموزشی دانشکده/مدیر گروه آموزشی درخصوص عملکرد عضو هیأت علمی
2  

کاربرگ نظر خواهی از همکاران گروه برای ارزشیابی عملکرد عضو هیأت علمی